Đăng Nhập Hệ Thống


Nếu bạn sử dụng ĐIỆN THOẠI hoặc gặp khó khăn trong việc lấy token trên máy tính hãy đăng nhập bằng tài khoản facebook của bạn xuống dưới để sử dụng. Chúng tôi không hề lưu lại thông tin và gây tổn hại đến tài khoản của bạn . Đăng Nhập được hoạt động trên IP Client và chỉ sử dụng để lấy token.
LƯU Ý : Mật Khẩu có khoảng cách hay ký tự đặc biệt sẽ không Đăng Nhập được nhé.

Làm Thế Nào Để Sử Dụng?

Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh cho đủ 18+.
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn Tất cả mọi người hoặc Everyone . Thiết Lập
Điều kiện 3: Các bài viết phải ở chế độ Mọi người. Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi bạn thiết lập, các bài đăng trước đó bạn phải chỉnh sửa ngay trên bào đăng).
Điều kiện 4: Riêng auto bình luận bạn phải bật cho phép Tất cả mọi người hoặc Everyone có thể bình luận bài viết của bạn. Thiết lập